Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Mali, ale wielcy umysłem – oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców wsi Bistuszowa i Uniszowa”

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji uczestników projektu „Mali, ale wielcy umysłem – oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców wsi Bistuszowa i Uniszowa”

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„MALI, ALE WIELCY UMYSŁEM – ODDOLNA INICJATYWA EDUKACYJNA MIESZKAŃCÓW WSI BISTUSZOWA I UNISZOWA”

§1
Definicje

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie „Mali, ale wielcy umysłem – oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców wsi Bistuszowa i Uniszowa”.
2. Realizator – Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian.
3. Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny – BO) – przedszkolaki i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej zakwalifikowani do wsparcia w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.
4. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem.
5. Punkt rekrutacyjny (Biuro Projektu) – Siedziba Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian (Bistuszowa 82, 33-160 Ryglice).

§2
Informacje ogólne

1. Projekt „Mali, ale wielcy umysłem – oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców wsi Bistuszowa i Uniszowa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich), na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.05.00-12-013/09-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian, z siedzibą w Bistuszowej 82 w okresie 04.01.2010r. do 30.07.2010r. Punkt Rekrutacyjny – Biuro Projektu zorganizowany jest w Siedzibie Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian (Bistuszowa 82, 33-160 Ryglice).
3. Celem głównym projektu jest rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do mieszkańców/ek Bistuszowej i Uniszowej w wieku od 3 do 13 lat poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć dodatkowych z przedmiotów: przyroda, j. polski, j. angielski, rytmika.

§3
Kryteria uczestnictwa w projekcie

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające określone warunki:
1. miejsce zamieszkania: Bistuszowa lub Uniszowa (gmina Ryglice, pow. tarnowski, woj. małopolskie)
2. przedszkolak lub uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej
3. zainteresowanie udziałem w projekcie
oraz kryteria dodatkowe w zależności od rodzaju zajęć w przypadku:
1. rytmiki: wiek od 3 do 5 lat
2. zajęć przyrodniczych i językowych: wiek od 6 do 10 lat i pozytywna ocena opisowa z 19.06.2009r.; wiek od 11 do 13 lat.

§4
Proces rekrutacji

1. Rekrutacja rozpocznie się 04.01.2010r. i będzie trwać do 15.01.2010r.
2. Rekrutacja prowadzona będzie przez koordynatora projektu w Punkcie Rekrutacyjnym – Biurze Projektu.
3. Nabór kandydatów odbywać się będzie poprzez upowszechnienie informacji o projekcie za pomocą:

  • 1. Plakatów rozwieszonych na tablicach informacyjnych w Bistuszowej i Uniszowej oraz w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej
  • 2. strony internetowej Stowarzyszenia
  • 3. przekazu na lekcjach wychowawczych

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 ust.1. niniejszego regulaminu, jest złożenie u koordynatora w Biurze Projektu podpisanych przez Rodziców następujących dokumentów:

  • 1. formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie
  • 2. oświadczenie o spełnieniu wymogów projektu

5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze Projektu podczas trwania rekrutacji.
6. W pierwszej kolejności będą rekrutowane dzieci w trudnej sytuacji materialnej tzn. korzystające z GOPS.
7. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, kompletność dokumentów) następuje przez Koordynatora Projektu.
8. Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkolno-wiejskim.
9. Proces rekrutacji jest zgodny z zasadą równości szans, w tym równości płci.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.
3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.

Regulamin rekrutacji jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian: www.bistuszowa.info