Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Kliknij, aby pobrać zapytanie ofertowe.