Cele statutowe

Główne cele stowarzyszenia:

 1. Działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, gospodarczego i turystycznego Bistuszowej i Uniszowej oraz integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wokół tych działań.
 2. Promocja pozytywnego wizerunku Bistuszowej i Uniszowej podnosząca prestiż tych miejscowości.
 3. Działanie na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
 4. Działanie na rzecz rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 5. Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia.
 6. Działania na rzecz rozwoju oświaty, kultury fizycznej i sportu obu miejscowości.
 7. Promocja i poprawienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
 8. Wspieranie wszelkich pozytywnych inicjatyw społecznych.
 9. Pobudzanie świadomości miejscowego społeczeństwa.
 10. Pomoc mieszkańcom w dostępie do informacji związanej z wykorzystaniem wszelkich środków pomocowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności na rzecz ogółu mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej w szczególności przez:

 1. Przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia wyrażających stanowisko jego członków.
 2. Współpracę z mieszkańcami, instytucjami samorządowymi, zawodowymi, społecznymi, gospodarczymi polegającą na planowaniu, opracowywaniu i opiniowaniu przedsięwziąć o istotnym znaczeniu dla Bistuszowej i Uniszowej.
 3. Organizowanie różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami, imprez kulturalnych, występów artystycznych, festynów, zabaw, wystaw, prelekcji, szkoleń i wycieczek
 4. Organizowanie akcji społecznych mających na celu podniesienie estetyki oraz upiększenie obu miejscowości.
 5. Inicjowanie, propagowanie i branie udziału w realizowaniu ważnych dla mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej zadań kulturalnych, gospodarczych i turystycznych.
 6. Wyrażanie opinii społecznych w sprawach istotnych dla Gminy i jej mieszkańców a w szczególności mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej jak również publikowanie w środkach masowego przekazu informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 7. Utrzymywanie kontaktów krajowych i zagranicznych ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach.
 8. Udzielanie pomocy w organizowaniu społecznego i towarzyskiego życia młodzieży oraz rozwoju sportu i turystyki.
 9. Organizowanie szkoleń związanych między innymi z pozyskiwaniem środków pomocowych.
 10. Działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
 11. Działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody.
 12. Działalność z zakresie ochrony dóbr kultury i poszanowania tradycji.
 13. Gromadzenie środków pieniężnych, składek członkowskich, subwencji, dotacji, darowizn oraz dochodów z działalności statutowej.

Załącznik:
statut Stowarzyszenia z 23.06.2014