Radny informuje

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
30 stycznia odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach. Szczegółowy porządek obrad podany został na stronie Urzędu Gminy.
Na sesji między innymi:
• Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 r., w której m.in. zmniejszono środki na zadanie „Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach”.[w budżecie na 2015r.znajduje się kwota 400000zł na wodociągowanie Podlesia w Bistuszowej].
• Podjęto Uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach: Bistuszowa, Uniszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Wola Lubecka, Zalasowa, oraz wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Ryglice
i członków Zarządu Miasta Ryglice. Termin wyborów ustalono na 1.03.2015 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 12.02.2015 r. do godz. 18, można zgłaszać do Gminnej Komisji wyborczej kandydatów na Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.
• Stosowną Uchwałą wyznaczono przedstawiciela Rady Miejskiej na członka Gminnej Komisji Wyborczej. Została nim radna Katarzyna Mróz.
• Burmistrz przedstawił Radnym projekt uchwały, który zamyka możliwość zapłaty u sołtysów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Zgodnie
z przedłożonym projektem mieszkańcy wpłacaliby podatki w bankach lub na poczcie. Zaproponowana przez Burmistrza Uchwała wzbudziła wiele kontrowersji i ożywioną dyskusję.

Również Radny Bistuszowej i Uniszowej przedstawił na sesji swoje negatywne stanowisko w tej sprawie (nagranie video).
Ostatecznie radni stosunkiem głosów 8:6 nie przyjęli uchwały w tej sprawie.

• Ponadto w wolnych wnioskach jako radny zgłosiłem Panu Burmistrzowi do załatwienia dwie kwestie:
– przyspieszenie trwającego już rok postępowania w sprawie podziału i sprzedaży działek gminnych w Bistuszowej na cele budowlane,
– ponowne zwrócenie się do RZGW, celem przyspieszenia prac z zakresu zabudowy i zabezpieczenia koryta rzeki Szwedka przed dalszym podmyciem i osuwaniem brzegów na terenie Uniszowej i Bistuszowej.


Uprzejmie informuję, że od lutego 2015r. uruchamiam dyżury radnego dla mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej. Dyżury będę pełnił w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. od 16 do 17 w siedzibie stowarzyszenia (parter budynku szkoły).
O wszelkich zmianach tego terminu, powstałych z przyczyn niezależnych, będę informował na stronie podając termin zastępczy. Niezależnie od dyżurów proszę o kontakt telefoniczny tel. kom. 537 677 193 (najlepiej w godz. od 15 do 22) lub e-mail wojtanow@op.pl
Bardzo proszę o informowanie mnie o sprawach i problemach dotyczących naszych miejscowości oraz Was mieszkańców, które, jako radny, będę próbował rozwiązac.
W zakładce tej będę informował mieszkańców o najważniejszych sprawach prowadzonych przez Radę i Burmistrza oraz działaniach podejmowanych przez radnego. W szczególności będą to sprawy dotyczące naszych miejscowości.
Bardzo liczę, że ta nowa forma mojego kontaktu z mieszkańcami, spotka się z Państwa przychylnością i zainteresowaniem.

Grzegorz Wojtanowski
Radny Bistuszowej i Uniszowej


Drodzy Mieszkańcy Bistuszowej i Uniszowej
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Ryglicach. Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem, powierzając funkcję radnego Bistuszowej i Uniszowej. Wasze zaufanie mobilizuje do jeszcze większej pracy dla dobra naszych społeczności. Dziękuję również mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach i głosowali na innych kandydatów w moim okręgu. Jako radny ,będę reprezentował i załatwiał sprawy wszystkich mieszkańców. Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Wojtanowski